›› Thông tin chuyên đề

Thứ hai, ngày 27/11/2023 08:17:58 GMT+7 | lượt xem: 498

Thư mục chuyên đề "Bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam"

Trong xây dựng nền văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh quan điểm phải giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa dân tộc; đồng thời, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Với ý nghĩa giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận với những tài liệu viết về chủ đề văn hóa Việt Nam, những tài liệu này góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Thư viện Lâm Đồng đã biên soạn Thư mục chuyên đề “Bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam”



 

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6370137 - Online: 128