Tìm thấy 262 Kết quả Tổng số 140385

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 512.5
  Tác giả: Nguyễn Hữu Việt Hưng
  Thông tin xb: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
  Nguồn tài liệu: Sách lẻ
 • 2.
  Phân loại: 512.140711
  Tác giả: Nguyễn Đình Trí
  Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2021
  Nguồn trích: Toán học cao cấp; Giáo dục, H., 2021
  Nguồn tài liệu: Sách Tập
 • 3.
  Phân loại: C460S
  Tác giả: Dương Quốc Việt
  Thông tin xb: H.: Đại học Sư phạm, 2021
  Nguồn tài liệu: Sách lẻ
 • 4.
  Phân loại: 303.483
  Tác giả: Smith, Brad
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021
  Nguồn tài liệu: Sách lẻ
 • 5.
  Phân loại: 658.4062
  Tác giả: Charan, Ram
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021
  Nguồn tài liệu: Sách lẻ
 • 6.
  Phân loại: 512.0076
  Tác giả: Nguyễn Thế Chinh
  Thông tin xb: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
  Nguồn tài liệu: Sách lẻ
 • 7.
  Phân loại: 338.7687092
  Tác giả: Hundreds, Bobby
  Thông tin xb: H.: Thế giới, 2021
  Nguồn tài liệu: Sách lẻ
 • 8.
  Phân loại: 512.00712
  Thông tin xb: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
  Nguồn tài liệu: Sách lẻ
 • 9.
  Phân loại: 512.00712
  Tác giả: Nguyễn Tài Chung
  Thông tin xb: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
  Nguồn tài liệu: Sách lẻ
 • 10.
  Phân loại: 512.00712
  Tác giả: Phạm Quốc Phong
  Thông tin xb: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
  Nguồn tài liệu: Sách lẻ