›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ hai, ngày 08/07/2024 03:58:59 GMT+7 | lượt xem: 131

Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thư viện Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu Sách "CÔNG AN NHÂN DÂN ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN" của nhóm Tác giả Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Toàn được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2021.

     Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới ngọn cờ tư tưởng, lý luận là chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành quả cách mạng to lớn. Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, từ đó giúp nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn và hoạt động  xuyên tạc, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; phát huy vai trò của Công an nhân dân trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện An ninh nhân dân xuất bản cuốn sách Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
     Nội dung cuốn sách tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo, nhà nghiên cứu, quản lý và cán bộ, giảng viên của Học viện An ninh nhân dân, được kết cấu gồm ba phần:
      Phần thứ nhất: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
      Phần thứ hai: Nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn và hoạt động xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. 
     Phần thứ ba: Vai trò của Công an nhân dân và phương hướng đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tác chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới.
     Ký hiệu xếp giá: 363.2 / C455A
    Số ĐKCB Phòng Đọc: VV.013371
 Bạn đọc có thể tra cứu sách qua Mục lục trực tuyến (OPAC) của Thư viện Lâm Đồng theo đường link dưới đây: 
  

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6407696 - Online: 148